Niigata-shi jissokuzu fu minatoguchi enkaku hensen shinsenzu; hensansha Kushitani Kumimatsu. Maps University Of Michigan

Location