Okayama-ken shichōson-sei kuiki sangoku zenzu Yamamoto Shinʼichirō. Maps University Of Michigan

Location