Shinsen jissoku Tōkyō zu: zen Nagamatsu Sakunosuke. Maps maps university-of-michigan

Location