Shinsen jissoku Tōkyō zu: zen Nagamatsu Sakunosuke. Maps University Of Michigan

Location