Yokohama yokuran no shinkei; Hashimoto Gyokuransai zukaku; Ōizumi Kanegorō chōkō.; Title from text: Yokohama ichiran no shinkei Maps University Of Michigan

Location