Yokohama yokuran no shinkei; Hashimoto Gyokuransai zukaku; Ōizumi Kanegorō chōkō.; Title from text: Yokohama ichiran no shinkei Maps maps university-of-michigan

Location