М-36-104-Б Козельщина (Kozelshchyna, Ukraine) Maps Indiana University

Location