Fukui-ken zenzu kan; Iwasa Shizuo. Maps University Of Michigan

Location