Jitchi sokuryō Owari no Kuni Mikawa no Kuni shichōson shinzu: zen; Odagiri Takeo.; Owari no Kuni Mikawa no Kuni shichōson shinzu;Title on map: Bi-San shichōson shinzu Maps University Of Michigan

Location