N-35-8 Дрисса (Vyerkhnyadzvinsk, Belarus) Maps Indiana University

Location