N-34-31-Б-г Шакунен (Levoberezhnoye, Russia) Maps Indiana University

Location