L-37-42 Ейское Укрепление (Yeyskoye Ukrepleniye, Russia) Maps Indiana University

Location