L-36-90 Ак-Мечеть (Chernomorskoye, Ukraine) Maps Indiana University

Location