O-35-24-Б Ст. Войсковицы (Voyskovitsy, Russia) Maps Indiana University

Location