N-41-26-Б Харлушевский (Bolshiye Kharlushi, Russia) Maps Indiana University

Location