M-36-144-Б Кильменсталь (Pismennoye, Ukraine) Maps Indiana University

Location