N-35-104-А Шищицы (Shyshchytsy, Belarus) Maps Indiana University

Location