N-35-56-Г Плещеницы (Pleshchanitsy, Belarus) Maps Indiana University

Location