N-35-44-Б Докшице (Dokshytsy, Belarus) Maps Indiana University

Location