N-35-20-Б Ковалевщызна Вельке (Vyalikaya Kavalewshchyna, Belarus) Maps Indiana University

Location