Mutsu Dewa kokugun kōtei zenzu; Hashimoto Gyokuransai.; Cover title has subtitle: Tsuketari Echigo hangoku Maps University Of Michigan

Location