Shinsen dōban Kyōto ichiran no zu; chosha Monji Tominosuke.; Kyōto ichiran no zu Maps University Of Michigan

Location