Shinsen dōban Kyōto ichiran no zu; chosha Monji Tominosuke.; Kyōto ichiran no zu Maps maps university-of-michigan

Location